Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
کنترل و گواهی نهال
 اسامی تولید کنندگان مجوز دار نهال گواهی شده
collapse کنترل و نظارت بر تولید نهال شناسه دار
 collapse بازدید دوره ای (4 مرحله)
   
فرم های بازدید مرحله ای 1398
   
دستورالعمل بازدید از مراحل تولید نهال درختان میوه در نهالستان سال 98
 collapse تایید نهایی و برآورد تعداد نهال قابل عرضه
   
استاندارد نهال و نهالستان
 collapse دستورالعمل کنترل و نظارت برتولید نهال به روش کشت بافت
   
استاندارد ملی کشت بافت
   
دستورالعمل کنترل و نظارت برتولید برخی پایه ها و ارقام تجاری
 collapse نصب شناسه و کنترل و نظارت بر فروش نهال
   
لیست نهالستان های دارای مجوز و تولیدات
collapse کنترل وگواهی نهال
  نظارت بر ایجاد و نگهداری هسته های اولیه
 collapse کنترل و نظارت بر باغات مادری
   شناسایی مناطق مستعد
   
ارزیابی متقاضیان و صدور مجوز
 collapse کنترل و نظارت براحداث و نگهداری باغات مادری
   نظارت بر احداث
 collapse کنترل و نظارت بر باغات مادری
   کنترل تهیه و تامین مواد تکثیری
 collapse احداث نهالستان و گواهی نهال
   مکانیابی نهالستان
   صدور مجوز
   کنترل تامین مواد تکثیری
   
دستورالعمل تهیه و جابجایی پیوندک از باغ مادری
   
دستورالعمل کنترل و نظارت بر نهال گواهی شده
collapse ساماندهی تولید نشاء (سبزی و صیفی)
  شناسایی متقاضیان
  ارزیابی امکانات تولید نشاء مکانیزه
  
صدور مجوز تولید
  نظارت ادواری
collapse استاندارد ملی نهال
 collapse گروه هسته داران
   استانداردهای نهال هلو و شلیل
   استاندارد نهال زردآلو
   استانداردهای نهال آلو و گوجه
   استاندارد نهال گیلاس
 collapse گروه گیاهان غیرمثمر
   
استاندارد گیاهان غیرمثمر
 collapse گیاهان دارویی
   
استاندارد ملی نهال گل محمدی
collapse استاندارد اندام های تکثیری
 collapse گیاهان دارویی
   
استاندارد ملی پیاز زعغران
collapse شرايط و تعهدات فعاليت واحدهاي داراي مجوز کشت بافت
  
شرايط و تعهدات فعاليت واحدهاي داراي مجوز
  
فیش کشت بافت
collapse صادرات نهال
  
فرم صادرات نهال
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.