Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
نظارت ادواری

طبق ماده 13 آیین نامه اجرایی، بازدیدهاي ادواري از واحدهاي تولید نشاء قبل و بعد ازدریافت مجوز توسط نمایندگان موسسه صورت می گیرد. متقاضیان دریافت مجوز باید شرایط لازم جهت انجام بازرسی را قبل از صدور مجوز و سالانه دو نوبت بعد از دریافت مجوز توسط نمایندگان موسسه از واحدهاي تولیدي خود فراهم نمایند.

مجوزهاي تولید نشاء پس از احراز شرایط به مدت یکسال صادر می گردند و در صورت عدم انحراف تولید از شرایط فنی، بسته به تشخیص موسسه براي مدت مشابه قابل تمدید خواهند بود.

بر اساس ماده 14 آیین نامه اجرایی در صورتی که موسسه در بازرسی هاي خود از واحدهاي تولیدي ، موارد انحراف از ضوابط را مشاهده نماید، مجوزهاي صادره معلق و یا لغو خواهند شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.