Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
صدور مجوز تولید

درخواست مجوز تولید نشاء از زمان وصول در موسسه طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی،

بررسی می گردد و حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز از تاریخ درخواست در صورت احراز

صلاحیت، مجوزهاي لازم صادر می گردد.

 

مدارك مورد نیاز جهت صدور مجوز تولید نشاء مکانیزه

1. تکمیل فرم درخواست صدور مجوز تولید تجاري نشاء مکانیزه

2. معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزي استان

3. ارائه تصویر پروانه تاسیس از سازمان جهاد کشاورزي استان

4. ارائه تصویر اسناد مالکیت یا اجاره فضاي مورد نیاز، تحت اختیار شرکت و یا شخص حقیقی با آدرس و کروکی

5. ارائه برنامه جامع تولید نشاء مکانیزه

6. کپی پروانه آب (ترجیحا)

7. تصویر تفاهم نامۀ همکاري مدیر فنی

8. تصویر مدرك تحصیلی و سوابق اجرایی مدیر فنی

9. نتایج آزمایش خصوصیات فیزیکی وشیمیایی آب

10 . تکمیل فرم منشور تعهدات

11 . ارائه برنامه تولید حداقل یکساله با تایید مدیر فنی شامل:

  • مشخصات بذرهاي مورد استفاده (نوع محصول، ارقام و تعداد یا وزن)
  • معرفی محل تامین بذور مصرفی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.