Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
شناسایی متقاضیان

در اجراي ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال شرایط متقاضیان تولید مواد رویشی قابل تکثیر و واحدهاي تولیدي آنان را بر اساس اصول و ضوابط فنی مقرر بررسی نموده و در صورت احراز شرایط نسبت به صدور مجوز تولید اقدام می نماید. در این ارتباط پس از شناسایی متقاضیان تولید نشاء (سبزی و صیفی) واجد شرایط با تکیه بر بازدید ازمراکز تولید نشاء، تشکیل جلسه با تولید کنندگان و فراخوان از طریق سازمان های جهاد کشاورزی استان ها  شناسایی و جهت بررسی صدور مجوز اقدام لازم انجام می گیرد .

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.