Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
کمیته معرفی رقم

كميته معرفي رقم مسئولیت تایید یا رد ارقام متقاضی تجاری شدن را بر عهده دارد، دبیرخانه این کمیته در موسسه مستقر بوده و شرح وظایف آن به شرح ذیل میباشد:

1- تدوین و تصویب آيین نامه داخلی کمیته؛

2- تهيه و تدوین كليه دستورالعمل های مورد نياز معرفی رقم؛

3-  تشكيل گروه هاي كاري محصولي براي نظارت بر انجام آزمون تعیین ارزش زراعي (VCU)؛

4- هدايت و نظارت بر فعالیت گروه های کاری محصولی؛

5-دریافت نتایج آزمون های تیپ از کمیته فنی ثبت رقم(درصورت لزوم) در خصوص ادعای تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) در رابطه با معرفی رقم؛

6- تائید یا رد درخواست متقاضیان معرفی رقم بر اساس گزارش گروه کاری محصولی؛

بر اساس ماده 6 آیین نامه معرفی رقم اعضای این کمیته عبارتند از:

1- رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (رئیس کمیته)

2- رئیس مؤسسه تحقیقات ثبت و گاوهی بذر و نهال (دبير کمیته)

3-  دو نفر متخصصِ به نژادی گیاهان دگرگشن،

4- دو نفر متخصصِ به نژادی گیاهان خودگشن،

5- یک نفر متخصصِ به نژادی باغبانی،

6- یک نفر نماینده تام الاختیار معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی،

7- رئیس بانک ژن ملی گیاهی ایران،

8- رئیس مؤسسه تحقیقاتی محصولی مربوطه (بدون حق رأی)

دو نفر از نمایندگان متخصص بخش خصوصی از انجمن های صنفی تولیدکنندگان و واردکنندگان بذر و نهال در ترکیب کمیته معرفی رقم حضور دارند.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.