Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
آیین نامه ثبت ارقام گیاهی

  ​

قانون ثبت ارقام گياهي وزارت جهاد كشاورزي را موظف می دارد از حقوق مالكيت معنوي به نژادگران و شناسايي و ثبت ارقام جديد گياهي كشور حفاظت نمايد.

ماده 1- تعاريف

قانون: منظور قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382 است.

هيأت امناء: هيأت امناي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون است.

موسسه: موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال موضوع ماده (2) قانون است.

به‌نژادگر: شخص حقيقي يا حقوقي است که رقم گياهي را براي اولين بار "اصلاح" و يا "کشف و سپس بهبود بخشيده" باشد.

صاحب امتياز: شخص حقيقي يا حقوقي است كه بر اساس ماده (5) قانون، امتياز بهره‌برداري از رقم ثبت شده را دريافت نموده باشد.

رقم: گروهي از گياهان هستند كه در پائين‌ترين رده شناخته شده گياه‌شناسي بوده و ضمن يكنواختي و پايداري صفات از گروه‌هاي مشابه متمايز هستند.

رقم مورد حمايت: رقمي است که براساس ماده (3) قانون و مقررات اين آیين‌نامه به ثبت رسيده باشد.

مواد قابل تکثير: عبارت از بذر و ساير اندام‌هاي گياهي تکثير شونده می‌باشد.

اظهارنامه: درخواست ثبت رقم جديد گياهي است كه به موسسه ارائه مي‌گردد. تاريخ مندرج در اين درخواست تاريخ اظهارنامه محسوب مي‌شود.

ماده 2- ثبت رقم

ماده 3- نام‌گذاری رقم جديد

ماده 4- رقم ثبت شده را مي‌توان با نام و يا علامت تجاري مشابه با نامِ رقم ثبت شده عرضه نمود مشروط به آنكه مجوزهاي لازم از صاحب امتياز اخذ شود.

ماده 5- فرايند درخواست ثبت

ماده 6- بررسي فني رقم

ماده 7- ثبت رقم و اعطاي حقوق به‌نژادگر

ماده 8- انتقال حقوق به‌نژادگر

ماده 9- شرايط اعطاي حقوق به‌نژادگر

ماده 10- حمايت از رقم

ماده 11- اطلاع‌رساني

ماده 12- چاپ و انتشارات

ماده 13- فسخ حقوق به‌نژادگر  

ماده 14- ابطال حقوق به‌نژادگر

ماده 15- تعرفه‌های مربوط به ثبت ارقام جدید گیاهی و حمایت از حقوق به‌نژادگر و نحوه پرداخت آن‌ها براساس دستورالعمل‌هاي جداگانه‌اي خواهد بود که با پيشنهاد موسسه به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.

ماده 16- این آیین‌نامه در 16 ماده در تاریخ 18/7/1388 به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزي رسیده است.

آیين نامه ثبت رقم


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.