Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر برنج آزاد گرده افشان

تولید بذر در واقع ادامه فعالیت های بهنژادگران در اصلاح ارقام و رسیدن به یک رقم تجاری است. بنابراین هدف از برنامه ی تکثیر بذر، تولید بذر با کیفیت است و در این میان مهمترین شاخص برای «پایداری» رقم، حفظ خلوص ژنتیکی بذر تولید شده است. روند کنترل کیفی تولید بذر مجموعه ای از فعالیت ها و تشکیلات است که یک سیستم یا نظام را شکل می دهد. برای اطمینان از آنکه بذر تولید شده از یک رقم از استانداردهای کیفی لازم برخوردار است ضروری است که کنترل کیفی در برگیرنده ی موارد زیرباشد: 

الف- بازدید مزارع تولید بذر

ب- آزمون آزمایشگاهی نمونه های بذر

ج- آزمون در کرت های کنترلی


برنج های رایج در ایران به دو گروه اساسی دسته بندی می شوند که روش های تولید بذر و کنترل های زراعی و فنی اعمال شده بر روی آنها دارای تفاوت های بنیادی می باشند: 

1- ارقام برنج  آزاد گرده افشان: ارقام اصلاح شده خزر، ندا، شیرودی، فجر، کشوری و گیلانه و رقم بومی هاشمی در این گروه قرار می گیرند.

2- ارقام برنج هیبرید: در حال حاضر رقم هیبرید داخلی معرفی نشده است و در برخی سالها ارقام هیبرید خارجی وارد فرایند تولید بذر می شوند.

با توجه به تفاوت نحوه کنترل هر یک از این ارقام توسط ناظرین بذر دو دستورالعمل و  استاندارد مختلف تدوین شده است. این دستورالعمل اختصاص به ارقام برنج آزاد گرده افشان دارد.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.