Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
آزمون استاندارد جوانه زنی

 هدف از انجام آزمون جوانه­ زنی تعیین حداکثرپتانسیل جوانه­ زنی توده بذری و مقایسه نتیجه بدست آمده با کیفیت سایر توده­ها و همچنین بر آورد ارزش کاشت در مزرعه می­باشد .

 این آزمون در آزمایشگاه و تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی صورت می­گیرد و قابل تکرار می­باشد. نمونه ­های ارسالی به آزمایشگاه یا از بذرهای تولیدی پیمانکاران طرف قرارداد مؤسسه هستند که  برای اخذ گواهی باید آزمایش شوند و یا از بذور وارداتی هستند که برای ترخیص نیاز به انجام آزمون  دارند و یا از بذور سنواتی و انباری هستند که برای اطلاعات جوانه زنی به آزمایشگاه ارسال می­گردند. 

 آزمون جوانه­ زنی باید بر روی بذرخالص انجام شود. بذر خالص را می­توان از بذر خالص حاصله از آزمون  خلوص و یا از نمونه ارائه شده انتخاب کرد. 

آزمون جوانه زنی استاندارد برای هر بذر به یک یا چند روش خاص انجام می شود. بستر​​​​​های انجام آزمون جوانه زنی عبارتند از روش کشت ماسه (S)، روش کشت روی کاغذ (TP)، روش کشت بین کاغذ (BP)، روش کشت لوله ای ، کشت در کاغذ پلیسه (PP). هر یک از این روش ها می توانند با شرایط دمایی و  مدت زمان های متفاوت انجام شود که این شرایط برای هر بذر از سوی کمیته جوانه زنی انجمن بین المللی آزمون بذر تعریف شده است و در جدول پیوست قابل دسترسی است.

انتخاب روش مناسب کشت که در آن محیط کشت٬ دمای مورد نیاز هر بذر٬ تاریخ اولین شمارش و تاریخ شمارش نهایی مشخص گردیده است در دستورالعمل آزمون جوانه زنی استاندارد در انتهای متن قابل دسترسی است.

نتایج آزمون جوانه زنی با استاندارد آن در بذر مورد آزمون مطابقت داده می شود. در صورتی که میزان جوانه زنی مساوی یا بیشتر از مقدار استاندارد باشد، بذر استاندارد تلقی می شود. ​​استانداردهای بذر هر یک از محصولات زراعی  در قسمت استانداردهای بذر ارائه شده است.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.