Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر ارزن خودگشن

​بذور ارقام ارزن‌های خودگشنی که بر مبنای رویه این راهنمای فنی و استانداردهای ملی مصوب، در مراحل تولید و آزمون بذر، مورد تایید قرارگیرند، شناسه"بذر گواهی‌شده" دریافت خواهند کرد. بذر سایر ارزن‌های خودگشن، دگرگشن و یا ارقام یا توده‌های ارزن‌های با منشاء تایید نشده مشمول این رویه نمی­ گردند.


به منظور اطمینان از خلوص رقم معرفی‌شده همه مراحل تولید بذر گواهی‌شده از انتخاب زمین و کشت تا پاکت‌گیری زیرنظر ناظرین موسسه قرار می‌گیرد. به این منظور کارشناس ناظر می‌تواند در هر مرحله به‌صورت سرزده برای اطمینان از درستی و دقت انجام فرایند تولید بذر از مزرعه یا کارگاه بوجاری بذر پیمانکار بازدید نماید. مزرعه تولید بذر ارزن‌ خودگشن حداقل سه بار در مراحل انتخاب زمین تا کشت، ابتدا تا انتهای گلدهی و برداشت تا کیسه‌گیری مورد بازدید قرار می‌گیرد. درصورت عدم انطباق شرایط با دستورالعمل و استاندارد ملی ‌ ارزن‌های خودگشن، گزارش مربوطه برابر فرم‌های نظارت مزرعه (فرم‌های انتهای این دستورالعمل) تنظیم و به اطلاع شرکت یا پیمانکار می‌رسد تا قطعه بذری یا پارت بذر برداشت شده بطور رسمی از چرخه تولید بذر گواهی شده حذف گردد. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.