درباره موسسه
مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهال بر اساس ماده دوم قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382مجلس شورای اسلامی به منظور شناسایی و ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال تشکیل شده است. و زیر نظر هیأت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مهمترین رکن آن قرار دارد.
اهداف و وظایف
حفاظت از منافع ملي، ساماندهي امر كنترل و گواهي بذر و نهال، حفظ حقوق مالكيت معنوي به نژادگران، شناسايي و ثبت ارقام جديد و تراريخته گياهي و كنترل و نظارت بر امور بذر و نهال كشور.
ارکان موسسه
بالاترين ركن موسسه هيئت امناء بوده و حسب ماده 2 قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال هيئت امناي سازمان تحقيقات و آموزش هيئت امنای موسسه نيز مي باشد. موسسه داراي چهار معاونت تحت عناوين ذيل مي باشد